Stypendia

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami składa się do dnia 15 września danego roku w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie,           ul. Brodzińskiego 14.

Stypendium może otrzymać każdy uczeń mieszkający na terenie Tarnowa, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wynikać ona może z niskich dochodów na osobę (dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekraczać 600 zł na osobę),  niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo na wniosek dyrektora szkoły, może również je przyznać z urzędu dyrektor CUS.

850 tys. zł na stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Zarząd województwa małopolskiego zdecydował właśnie o uruchomieniu Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego, w którym do rozdysponowania będzie 850 tys. złotych.

Program stypendialny adresowany jest do uczniów i studentów, którzy osiągają nie tylko sukcesy w nauce, ale również w prestiżowych zawodach sportowych czy konkursach artystycznych.

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 r. będą przyznawane stypendia:
1. dla uczniów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
– za szczególne osiągnięcia artystyczne,
– za szczególne osiągnięcia sportowe,
– za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi
a) w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto
b) w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;
c) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.