Samorząd uczniowski

Skład

Przewodniczący:

Artur Trojanowski

Zastępcy przewodniczącego:

Diana Cierniak, Mateusz Michalik

Sekretarz:

Wiktoria Pyrek

Skarbnik:

Aleksandra Stawarz

Sekcja informacyjno-dekoracyjna:

Julia Stalmach, Szymon Kocik

Sekcja organizacyjno -porządkowa:

Aleksandra Łuszczyk , Magdalena Gładysz, Julia Popiołek , Karolina Kras

Regulamin samorządu uczniowskiego

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 w Tarnowie.

§ 2

Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 17 w Tarnowie, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), Statutu Szkoły Podstawowej nr 17 w Tarnowie oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział 2
Cele działalności Samorządu Uczniowskiego

§ 3

Do głównych celów działalności Samorządu Uczniowskiego należą:
1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
2) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
6) reprezentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego przed Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.

Rozdział 3
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

§ 4

1.  Opiekę nad pracą Samorządu Uczniowskiego sprawuje opiekun Samorządu Uczniowskiego.
2.  Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Dyrektor szkoły.
3.  Opiekun Samorządu Uczniowskiego wspomaga jego działalność poprzez:
1) wsparcie Samorządu Uczniowskiego w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
2) inspirowanie uczniów do działania,
3) pośredniczenie w relacjach Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem oraz Radą Pedagogiczną.

Rozdział 4
Organy Samorządu Uczniowskiego – kompetencje, zadania, struktura

§ 5

1. Do wybieralnych organów Samorządu Uczniowskiego należą:
1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego
3) Rada Samorządu Uczniowskiego, którą stanowią przedstawiciele Samorządów Klasowych (od 1 do 3 z każdej klasy)
2. Ich kadencja trwa jeden rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach Samorządu Uczniowskiego nie mogą być łączone.

§ 6

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach bezpośrednich.
2. Do zadań przewodniczącego Samorządu należy:
1) prowadzenie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
2) troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy i uzgadnianie bieżących zadań
 z zastępcą,
3) kierowanie pracą Samorządów Klasowych,
4) kierowanie działalnością sekcji Samorządu,
5) reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

§ 7

1. Zastępca przewodniczącego wybierany jest przez przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego spośród uczniów szkoły po zasięgnięciu opinii opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Do zadań zastępcy należy:
1) współpraca z przewodniczącym i sekcjami,
2) pełnienie obowiązków przewodniczącego w razie jego nieobecności.

§ 8

1. Sekretarz jest wybierany przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów szkoły po zasięgnięciu opinii opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Do zadań sekretarza należy:
1) prowadzenie zeszytu protokołów,
2) prowadzenie dokumentacji samorządu uczniowskiego.

§ 9

1. Skarbnik jest wybierany przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów szkoły po zasięgnięciu opinii opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Do zadań skarbnika należy:
1) prowadzenie księgi dochodów i wydatków samorządu uczniowskiego,
2) zebranie składki uczniowskiej.

§ 10

1. Sekcje Samorządu Uczniowskiego:
1) Sekcja organizacyjno-porządkowa
2) Sekcja informacyjno-dekoracyjna

2. Do zadań sekcji organizacyjno-porządkowej należy:
1) organizowanie oraz czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych,
2) przeprowadzanie kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego,
3) udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzanych w szkole,
4) losowanie „Szczęśliwego Numerka”,
5) urządzanie zabaw,
6) współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych,
7) reprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach.

3. Do zadań sekcji informacyjno-dekoracyjnej należy:
1) prowadzenie gazetki ściennej i tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
2) informowanie o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego,
3) przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach w szkole i poza nią,
4) pomoc w tworzeniu działu Samorząd Uczniowski na stronie internetowej szkoły,
5) przygotowanie plakatów okolicznościowych,
6) dbanie o estetykę szkoły.

§ 11

1. Do kompetencji zarządu Samorządu Uczniowskiego należy:
1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
2) opracowanie rocznego planu działania samorządu uczniowskiego,
3) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
4) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii członków Samorządu Uczniowskiego.
5) opiniowanie zaproponowanych przez Dyrektora szkoły dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
6) opiniowanie zaproponowanych przez Dyrektora szkoły długości przerw międzylekcyjnych,
7) zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji samorządu uczniowskiego.

§ 12

Obrady zarządu Samorządu Uczniowskiego zwoływane są przez przewodniczącego zarządu Samorządu Uczniowskiego lub na żądanie co najmniej połowy członków zarządu Samorządu
Uczniowskiego lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego przynajmniej raz na kwartał.

§ 13

1. Do obowiązków członków zarządu Samorządu Uczniowskiego należy:
1) uczestnictwo w pracach zarządu Samorządu Uczniowskiego i realizacja celów Samorządu Uczniowskiego,
2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Samorządu Uczniowskiego,
5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania zarządu Samorządu Uczniowskiego.

§ 14

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:
1) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
2) Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
3) Skarbnika
4) Sekretarza.

§ 15

1. Rada Uczniów zostaje powołana przez zarząd Samorządu Uczniowskiego, tworzy ją ………… uczniów – 1 uczeń z każdej klasy wybierany przez Samorząd Klasowy.
2. W ramach swoich kompetencji Rada Uczniów:
1) diagnozuje potrzeby uczniów,
2) zgłasza propozycje i korekty do planu pracy Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 16

Podział  obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu zarządu.

Rozdział 5
Ordynacja wyborcza

§ 17

1.  Datę wyborów do zarządu Samorządu Uczniowskiego wyznacza opiekun Samorządu
Uczniowskiego.
2. Kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają samorządy klasowe.
3.  Okres zgłaszania kandydatów to 7 dni od dnia ogłoszenia terminu wyborów.
4.  Kandydat na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego powinien:
1) być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym,
2) być kulturalnym, umieć współpracować w grupie, umieć podejmować decyzje, negocjacje,
3) chętnie działać na rzecz uczniów, być tolerancyjnym,
4) posiadać przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.
5.  Kampania wyborcza trwa tydzień (od momentu zgłoszenia kandydatur). W czasie kampanii nie można oczerniać kontrkandydatów.
6.  W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.
7.  Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia i jest:
1) powszechne (każdy uczeń ma prawo do głosu),
2) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),
3) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),
4) tajne (głosujący pozostaje anonimowy).
8.  Każdy wyborca na karcie głosowania wybiera tylko jedno nazwisko. Obok niego stawia znak „X”.
9.  Głos jest ważny, gdy na kartce jest tylko jeden znak. Dodatkowe uwagi dopisywane przez
wyborców nie powodują unieważnienie głosu.
10. W skład komisji wyborczej wchodzą:
1) przewodniczący komisji – Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego powołana,
2) zastępca przewodniczącego – opiekun Samorządu Uczniowskiego,
3) członkowie – pięciu przedstawicieli Rady Uczniów.

 

§ 18

1.  Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyskała największą
liczbę głosów.
2.  Jeżeli kandydaci na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego uzyskają taką samą liczbę głosów, przeprowadza się wybory uzupełniające.
3.  Wyniki głosowania zostają ogłoszone tego samego dnia.
4.  Nad porządkiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.
5.  Wybory do Samorządu Uczniowskiego powinny odbyć się do końca października każdego
roku szkolnego.
6.  Nowy Samorząd Uczniowski rozpoczyna swoją działalność z dniem pierwszego listopada.
7.  Mandat członka zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Uczniów wygasa w razie:
1) rezygnacji,
2) końca kadencji,
3) po ukończeniu nauki w szkole.
8.  Mandat opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie końca kadencji.
9.  Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
1) w miejsce  Rady Uczniów  –  samorząd   klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
2) w miejsce stałych członków zarządu Samorządu Uczniowskiego – zarząd Samorządu Uczniowskiego   powołuje   osoby   pełniące   ich   obowiązki   na   czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
3) w przypadku przewodniczącego zarządu Samorządu Uczniowskiego – na czas określony   obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 19

1. Do znajomości i przestrzegania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są wszyscy uczniowie szkoły, a zwłaszcza osoby reprezentujące władze Samorządu Uczniowskiego.
2. Regulamin powinien być dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej Szkoły.
3. Wszyscy członkowie Zarządu oraz Samorządy Klasowe, na czas trwania kadencji, powinni mieć własne egzemplarze Regulaminu.

§ 20

1. Zmiany regulaminu Samorządu Uczniowskiego można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Uczniów i zarządu Samorządu Uczniowskiego na wniosek przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub co najmniej połowy członków zarządu Samorządu Uczniowskiego lub Rady Uczniów.
2. Uchwala o zmianie regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
4. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

DziałalnośćZabawa karnawałowa

DziałalnośćŚwiąteczna akcja "Wielkanocny zajączek"

Samorząd Uczniowski SP 17 przy współpracy wychowawców klas I – VI  przeprowadził akcję „Wielkanocny zajączek” polegającą na przygotowaniu 24 paczek ze słodyczami i innymi artykułami spożywczymi. Paczki przekazano wybranym uczniom naszej szkoły.

DziałalnośćMamy nowy Samorząd Uczniowski!

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Maciej Szczepański kl. 7c
Zastępcy przewodniczącego: Lena Pietruszka kl. 7b, Oliwia Pułkownik kl. 7c
Sekretarz: Zuzanna Typer kl. 6a
Skarbnik: Kinga Więcek kl. 7c
Sekcja informacyjno-dekoracyjna: Julia Stalmach kl. 6a, Szymon Kocik kl. 6a
Sekcja organizacyjno -porządkowa: Aleksandra Łuszczyk kl. 7b, Magdalena Gładysz kl. 7b, Julia Popiołek kl. 7b, Karolina Kras kl. 7b

Samorząd w tym roku szkolnym będzie działał pod opieką p. Ewy Janas.
Nowym samorządowcom gratulujemy wygranej i życzymy wielu pomysłów oraz realizacji najciekawszych haseł z kampanii wyborczej!

Opiekun SU

DziałalnośćŚwięto Zakochanych w naszej szkole - Poczta Walentynkowa

DziałalnośćSzkolny Konkurs Plastyczno - Multimedialny " 11 Listopada - Święto Niepodległości"

Samorząd uczniowski SP17 ogłasza konkurs plastyczno – multimedialny „11 Listopada – Święto Niepodległości”.
Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się w załączniku.
Do udziału zapraszamy uczniów klas 4 – 8 SP.

DziałalnośćPoczta Walentynkowa

Uczniowie Szkoły Podstawowej pamiętają o Dniu Zakochanych. z tej okazji, jak co roku Samorząd Uczniowski organizuje pocztę walentynkową. Pięknie ozdobina skrzynka czeka na parterze na kartki walentynkowe. Prosimy o wrzucanie do niej swoich walentynek.

Samorząd Uczniowski

DziałalnośćZaproszenie na Zabawę karnawałową

DziałalnośćKonkurs piosenki "Śpiewać każdy może"

Samorząd Uczniowski SP 17 organizuje dnia 06 marca 2014 r. (czwartek) na 4 godzinie lekcyjnej konkurs piosenki „Śpiewać każdy może” połączony z powitaniem wiosny dla uczniów klas IV – VI. Wszystkie klasy przygotowują wiosenne przebrania, oraz hasła, wiersze i teksty o wiośnie celem zaprezentowania się całej społeczności uczniowskiej. Wybrani przedstawiciele klas wykonują piosenki, które będą oceniane przez jury.

Życzymy  udanych występów  !

DziałalnośćNajpiękniejsza świąteczna sala

Samorząd Uczniowski SP 17 przeprowadził konkurs na najpiękniejszą świąteczną salę.  W konkursie udział wzięły wszystkie klasy młodsze i starsze, oraz świetlica szkolna.  W kategorii klas młodszych poszczególne miejsca zajęły :

I miejsce  –  klasa  I b  i  I c
II miejsce  –  klasa  III a  i  III b
III miejsce  –  klasa  II a  i  II b

Wyróżniona została klasa  I a  i  świetlica szkolna .
W kategorii klas starszych poszczególne miejsca zajęły :

I miejsce  –  klasa IV b
II miejsce  –  klasa VI a  i  VI b
III miejsce  –  klasa V b

DziałalnośćLoteria fantowa

 

Dnia 22 listopada 2013 r. Samorząd Uczniowski SP 17 zorganizował loterię fantową dla uczniów klas I – VI . Loteria cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych dzieci.

Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na dofinansowanie zabawy Andrzejkowej z wodzirejem klas IV – VI , oraz na zakup nagród do organizowanych przez samorząd konkursów.

 

DziałalnośćMikołajkowa poczta

Samorząd Uczniowski SP 17 przy współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas  I – VI przeprowadził akcję „Mikołajkowa paczka”. Akcja polegała na zebraniu przez uczniów wszystkich klas słodyczy i przyborów szkolnych z których zrobiono 20 paczek dla wybranych uczniów naszej szkoły  z  klas  I – VI.

Samorząd UczniowskiŚwięto Odzyskania Niepodległości - prezentacja SU

Samorząd UczniowskiPodziękowania dla uczniów SP 17 za udział w akcji na rzecz zwierząt

Samorząd UczniowskiMamy nowy Samorząd Uczniowski!

5 października b.r. odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której kandydaci do Rady Samorządu zaprezentowali swój program wyborczy i swoje kandydatury w formie plakatu wyborczego.

W tajnym głosowaniu wzięło udział 214 uczniów szkoły, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 5 kandydatów. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został kandydat z największą liczbą głosów.

 
Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Artur Trojanowski kl. 8a
Zastępcy przewodniczącego: Diana Cierniak kl. 8a, Mateusz Michalik kl. 8a
Sekretarz: Wiktoria Pyrek kl. 8a
Skarbnik: Aleksandra Stawarz.  kl. 5b

Gratulujemy wygranej i życzymy wielu pomysłów oraz realizacji najciekawszych haseł z kampanii wyborczej.

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski"Jeśli mnie oswoisz, będziemy potrzebni jeden drugiemu" - zbiórka na rzecz zwierzaków

Samorząd UczniowskiŻyczenia od Samorządu Uczniowskiego

Samorząd UczniowskiŻyczenia od SU

Samorząd UczniowskiŚwięta Odzyskania Niepodległości

Prezentacja z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przygotowana przez Samorząd Uczniowski

zobacz

Samorząd UczniowskiTak obchodziliśmy Święto Dyni!

We wtorek, 2 listopada w naszej szkole odbył się kiermasz z okazji Święta Dyni.
Uczniowie przygotowali słodkości, jesienne dekoracje oraz bukiety. Nie zabrakło królowej jesieni – dyni. Sprzedawano różnorakie ciasta, ciasteczka, mufinki, galaretki oraz inne pyszności. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na cele Samorządu Uczniowskiego.
Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w organizacji kiermaszu.

Samorząd UczniowskiKiermasz z okazji Święta Dyni

Samorząd UczniowskiMamy nowy Samorząd Uczniowski!

8 października b.r. odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której kandydaci do Rady Samorządu zaprezentowali swój program wyborczy i swoje kandydatury w formie plakatu wyborczego.
W tajnym głosowaniu wzięło udział  224 uczniów szkoły, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 8 kandydatów. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została kandydatka z największą liczbą głosów.

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Julia Stalmach kl. 8a

Zastępcy przewodniczącego: Emilia Dudek kl. 8b, Małgorzata Gucwa kl. 7c

Sekretarz: Milena Gibała kl. 7a

Skarbnik: Stanisław Boduch.  kl. 8b

Sekcja informacyjno-dekoracyjna: Oliwia Kawik kl. 8b, Gabriela Mruk kl. 8b

Sekcja organizacyjno -porządkowa: Zuzanna Skawina kl. 8b

Gratulujemy wygranej i życzymy wielu pomysłów oraz realizacji najciekawszych haseł z kampanii wyborczej!

Samorząd Uczniowski14.10.2021 r. Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd UczniowskiWybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 08.10.2021 r. na lekcji 3 i 4 odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Prosimy o oddawanie głosu na jednego z kandydatów.