Projekty

Projekt POWER
„Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”

rekrutacja

Zgodnie z zapisem w Regulaminie Karty zgłoszenia w zaklejonej i opisanej kopercie prosimy składać w Sekretariacie szkoły do dnia 10 czerwca 2021 roku do godziny 14.00.

Projekt POWER

Ogólne informacje o projekcie:
Uczestnikami projektu mogą być uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.
Głównym założeniem projektu są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową.

Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Nasz projekt zatytułowany „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu” ukierunkowany jest na rozwój potencjału uczniów i kieruje się hasłem przewodnim autorstwa Ludwika Pasteur:

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat”

Cele projektu:
•    nabycie i wzmacnianie kompetencji kluczowych,
•    poszerzanie horyzontów myślowych, rozbudzanie motywacji i kreatywności,
•    wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się i wyrównywanie ich szans,
•    zwiększanie zdolności komunikacyjnych, w tym umiejętności językowych i interpersonalnych,
•    kształtowanie umiejętności budowania relacji, współpracy w grupie, szczególnie w grupie międzynarodowej, różnorodnej  etnicznie, religijnie i kulturowo,
•    budowanie świadomości ekologicznej, znaczenia aktywnego wypoczynku w kontakcie z przyrodą,
•    rozwijanie umiejętności planowania, systematyczności i konsekwencji w drodze do osiągania celu,
•    doskonalenie sprawności posługiwania się ICT,
•    poznanie nowych metod i praktyk nauczania, uczenia się i oceniania,
•    wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości.

Ze względu na specyfikę naszej szkoły planujemy utworzyć 4 grupy  projektowe:
•    2 grupy dla uczniów w wieku 12 – 14 lat (szkoła podstawowa)
•    2 grupy dla uczniów w wieku 15 – 19 lat (liceum).

Każda grupa będzie liczyć 10 uczestników i 2 opiekunów.
Uczeń może być uczestnikiem projektu tylko jeden raz.
O przydziale do grupy decyduje Komisja rekrutacyjna. Regulamin rekrutacji zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły w dniu rozpoczęcia projektu, czyli 1.06.2021 r.

Projekt zakłada cykl zajęć przygotowawczych oraz 7 – dniowy wyjazd każdej grupy do szkoły we Włoszech lub na Cyprze. Podczas mobilności uczniowie będą uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć:
•    zintegrowane, dostosowane do grupy zajęcia szkolne metodą CLIL,  
•    projekty cyfrowe, eTwinning,  
•    zajęcia pozaformalne: integracyjne, sportowe, artystyczne,  
•    Outdoor Education: spacery i wycieczki edukacyjne – nauka przez działanie w kontakcie ze środowiskiem naturalnym.

Spodziewamy się, iż realizowane działania przyczynią się do osiągnięcia założonych przez nas celów szczegółowych, poszerzą wiedzę, umiejętności  i kompetencje uczestników, wpłyną na ich postawy interpersonalne i obywatelskie, zwiększą poziom świadomości  międzykulturowej oraz motywacji do nauki przez całe życie. Zakładamy, iż wypracowane podczas mobilności rezultaty obejmą nie tylko samych uczestników, ale także ich rówieśników, rodziny i środowiska lokalne. Konsekwencją tych działań będzie z  pewnością podniesienie jakości pracy szkoły, która stanie się placówką na poziomie europejskim, wspierającą młode pokolenie w odważnym, otwartym i skutecznym korzystaniu z wiedzy i szans rozwoju.

Zachęcamy do śledzenia informacji w aktualnościach na stronie internetowej szkoły.

Koordynator projektu – Monika Chłopecka