ODBIÓR ZAŚWIADCZENIA Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty będzie wydawane w sekretariacie szkoły
w dn. 06.07. 2023r od godz 8.oo do 15.00