Mistrzostwa SP 17 w szachy

Mistrzostwa SP 17 w szachy

Klasy  I- IV

7.02.2024r.  godz.10:45

sala za aulą