Formularz zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
Wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
Oświadczenia do Wniosku
Potwierdzenie woli

Karta zapisu ucznia do świetlicy

karta zgłoszenia
Upoważnienie do odbioru dziecka