Dokumenty

Statut ZSO1
Statut SP 17
Regulaminy
RADY RODZICÓW
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
STOŁÓWKI SZKOLNEJ
PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
KORZYSTANIA Z BILIOTEKI SZKOLNEJ
SALI GIMNASTYCZNEJ
OCENY ZACHOWANIA
WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW DOTACYJNYCH
CZYTELNI SZKOLNEJ
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
WZORY PISM
PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
PODANIE O DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ
USPRAWIEDLIWIENIE
ZWOLNIENIE Z LEKCJI
ZWOLNIENIE Z LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO DZIECKA W WYCIECZCE
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH
OŚWIADCZENIE RODZICÓW UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO WDŻ
OŚWIADCZENIE WOLI RELIGIA
KONKURSY KURATORYJNE
KONKURSY PLASTYCZNY
RODO
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Monitoring procedura zaktualizowana
Klauzula do monitoringu
Procedury postępowania
w sytuacjach trudnych wychowawczo
Sposoby wdrażania i realizacji standardów ochrony małoletnich-wersja wstępna
SPOSOBY WDRAŻANIA I REALIZACJI STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH
MATERIAŁY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH W ZSO NR 1 W TARNOWIE
POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM OBOWIĄZUJĄCA W ZSO NR 1 W TARNOWIE
Wewnątrzszkolny Program
Doradztwa Zawodowego
Ubezpieczenie
2023/2024
Ogólne warunki ubezpieczenia
OPCJA OCHRONA PLUS INTERRISK TU S.A. VIG
WNIOSEK O ODSZKODOWANIE