Dokumenty

Statut ZSO1
Statut SP 17
Regulaminy
RADY RODZICÓW
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
STOŁÓWKI SZKOLNEJ
PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
KORZYSTANIA Z BILIOTEKI SZKOLNEJ
SALI GIMNASTYCZNEJ
OCENY ZACHOWANIA
WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW DOTACYJNYCH
CZYTELNI SZKOLNEJ
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
WZORY PISM
PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
PODANIE O DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ
USPRAWIEDLIWIENIE
ZWOLNIENIE Z LEKCJI
ZWOLNIENIE Z LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO DZIECKA W WYCIECZCE
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH
OŚWIADCZENIE RODZICÓW UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO WDŻ
OŚWIADCZENIE WOLI RELIGIA
KONKURSY KURATORYJNE
KONKURSY PLASTYCZNY
Procedury postępowania
w sytuacjach trudnych wychowawczo
Wewnątrzszkolny Program
Doradztwa Zawodowego
Ubezpieczenie
2023/2024
Ogólne warunki ubezpieczenia
OPCJA OCHRONA PLUS INTERRISK TU S.A. VIG
WNIOSEK O ODSZKODOWANIE