Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp17-tarnow.edu.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2023-02-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.


Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie

ul. Norwida 22, 33-100 Tarnów

Telefon: 14 6330346

E-mail: sekretzso1@umt.tarnow.pl


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
zmiana kontrastu, powiększenie liter.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-17 .


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anetta Święch 
e-mail: sekretzso1@umt.tarnow.pl
Telefon: 14 6330346

Uprzejmie informujemy, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ .

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie przy ul. Norwida 22

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Norwida i od ulicy Ludowej. Przy wejściu od ul. Norwida znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Budynek jest czterokondygnacyjny, nie posiada windy.
 3. Portiernia dla osób dyżurujących znajduje się po prawej stronie przy wejściu od ul. Norwida.
 4. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych, a komunikacja pomiędzy kondygnacjami jest niedostępna dla osób poruszających się na wózku.
 5. Przy klatce schodowej znajdują się poręcze, a schody oznakowane są taśmą ostrzegawczą.
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 8. Pętla indukcyjna znajduje się w sekretariacie szkoły.
 9. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, nie ma  oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 10. Na terenie szkoły dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.